Hukuk Fakültesi

ÇİFT ANADAL/YANDAL EĞİTİMİ

Beykent Üniversitesinde bir lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin, istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları taktirde; ikinci bir eğitim-öğretim dalında da lisans diploması olmak üzere iki ayrı diploma almalarını veya ilgi duydukları başka bir eğitim-öğretim dalında bilgilenmelerini sağlamaktadır.

İkinci anadalı başarı ile tamamlayan öğrencilere o dala ait lisans diploması ve yandal eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere o dal ile ilgili bir sertifika verilir.

Çift Anadal-Yandal işlemleri, 24 Nisan 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile Beykent Üniversitesi Çift Anadal-Yandal Yönergesi uyarınca uygulanmaktadır.
Türkçe programlarda okuyup, İngilizce programlarda çift anadal veya yandal yapmak isteyen öğrencilerin, BULET sınavına girerek başarılı olmaları veya Beykent Üniversitesi yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.
Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe yürütülen programlarda çift anadal veya yandal yapmak istedikleri taktirde, Türkçe bilgilerinin yeterli düzeyde olduğunu belgelendirmek zorundadırlar.

Çift Anadal Başvuru Koşulları
1) Çift anadal için öğrencinin kendi lisans programının en erken 3, en geç 5. yarıyılı başında olması,
2) Başvurulan yarıyıla kadar sağlanan ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.50 olması,
3) Başvurulan yarıyıla kadar, öğretim planında yer alan tüm derslerden başarılı olunması,
4) Başvurunun ilgili Bölüm tarafından uygun görülmesi ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gereklidir.

Yandal Başvuru Koşulları
1) Yandal için öğrencinin kendi lisans programının en erken 3, en geç 6.yarıyılı başında olması,
2) Başvurulan yarıyıla kadar sağlanan ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması,
3) Başvurulan yarıyıla kadar, öğretim planında yer alan tüm derslerden başarılı olunması,
4) Başvurunun ilgili Bölüm tarafından uygun görülmesi ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gereklidir.


Başvuru tarihlerinin son günü:
Güz Dönemi İçin 21-24 Ağustos 2017
Bahar Dönemi İçin 25-26 Ocak 2018