Yayın İlkeleri
Hukuk Fakültesi

YAYIN İLKELERİ 

Turkish - English

 

 

Turkish

1. Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (BÜHFD) Ocak ve Haziran olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan hakemli bir dergidir.

2. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen bilimsel çalışmaların özel hukuk, kamu hukuku ve mali hukuk alanlarına ilişkin ve daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Yazının dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelmektedir.

3. Dergi’nin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla beraber, dergide yabancı dilde yazılara da yer verilmektedir.

4. Dergi’de hakem denetiminden geçen makale, mevzuat ve mahkeme kararı değerlendirmesi, kitap incelemesi, çeviri ve tebliğlere yer verilir. Bu nitelikteki yazıların kabulü veya geri çevrilmesi, Yayın Kurulu tarafından yapılır.

5. Dergi’de yayımlanacak çeviri çalışmalarında, çevrilen yabancı eserin yazarından ve/veya yayın haklarına sahip kişi veya kurumlardan yazılı yayım izni alınması ve bu iznin Yayın Kurulu’na iletilmesi gerekmektedir.

6. Yazarların, yazılarıyla birlikte, iletişim bilgilerini (ad, soyad, unvan, çalıştıkları kurum, telefon numarası, elektronik posta adresi ve ORCID numarası) dergi editörlüğüne sunmaları gerekmektedir.

7. Dergi’ye gönderilen çalışmaların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu, yazarın e-posta ile gönderdiği haliyle yazının basımına onay verdiği kabul edilir. Gönderilen yazının ilk değerlendirmesi Yayın Kurulu tarafından yapılmaktadır. Temel bilimsellik ölçütlerine uyulmadığı veya olağanın üzerinde yazım yanlışlarının bulunduğu tespit edilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından geri çevrilir.

8. Yayın Kurulu tarafından ilk değerlendirilmesi yapılan yazılar, hakemin yazarı bilmemesi esası uyarınca yazar ismi gizlenerek, konu hakkında iki uzman hakeme gönderilir. Hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda yazının basılmasına, reddedilmesine veya yazardan düzeltme istenmesine karar verilir. Yazar en kısa sürede durumdan haberdar edilir. Hakemlerin incelemesi sonucunda yayınlanması uygun görülmeyen çalışmalar yazarına iade edilir ve yayınlanmaz.

9. Yazının ilk sayfasında aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

a. Yazının Türkçe ve İngilizce, Almanca, Fransızca yabancı dillerinden biri olmak üzere başlığı, siyah ve tümü büyük harf karakterinde olmalıdır;

b. Yazar isimleri, konu başlığının altında ve sağ tarafında unvanlı olarak yer almalı ve soyadının bitimde bir yıldız konulmalıdır. Yıldızlı dipnotunda yazarın çalıştığı kurum, branşı, sıfatı ve e-posta adresi belirtilmelidir;

c. Her iki dilde, metnin amacını ifade edecek şekilde, en az 150 en çok 200 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce, Almanca veya Fransızca yabancı dillerinden biri olmak üzere özeti ile en çok 5 adet anahtar sözcük yer almalıdır.

10. Yazılar Microsoft Word Programında, ana metin Times New Roman karakterinde 12 punto ve 1,5 satır aralığında; dipnotlar Times New Roman karakterinde 10 punto ve normal satır aralığında yazılmış, sayfa marjları A4 boyutu üzerinden üst ve soldan (4) cm., alt ve sağdan (3) cm. olarak ayarlanmış bir şekilde dergiye gönderilmelidir.

11. Metin içerisinde kullanılan yabancı kelimeler italik olarak belirtilmelidir.

12. Kısaltmalar liste olarak verilmemelidir. Kısaltılacak isim veya başlık, metinde ilk kez kullanıldığında açık olarak yazılmalı ve parantez içinde kısaltması verilmeli, müteakiben sadece kısaltma kullanılmalıdır.

13. Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların yazar adına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir.

Örnek: 

Durmuş Tezcan ve diğ., İnsan Hakları El Kitabı, 4. B., Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011. 

Erol Çiçek, “İnsan Hakkı Olarak Çevre ve Çevre Hukukuna Hâkim Olan Bazı İlkeler”, TBB Dergisi, Sayı 103 (2012), s. 351-378.

14. Dipnotlarda yazarların adı ve soyadı yazıldıktan sonra, eserin adı italik olarak yazılmalı, eserin kaçıncı bası olduğu, yayınevinin adı, yayın yeri ve yılı, sayfa numarası gösterilmelidir. Aynı esere yapılacak atıflarda yazarın soyadı ve sayfa numarası belirtilmelidir. Yabancı kaynaklar için de aynı usule uyulmalıdır. İnternet sitelerine yapılan atıflarda sitenin tam adına yer verilmesi ve siteye son erişim tarihinin parantez içinde yer alması gerekmektedir. 

Örnek: 

Bir eserden ilk defa bahsedildiğinde yazarın adı önde olacak şekilde: 

Sefa Reisoğlu, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2014. 

Aynı eserden daha sonra bahsedildiğinde bu sefer yazarın soyadı önde olacak şekilde: 

Reisoğlu, s. 89.

15. Gönderilen çalışmalar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, yazarlar elektronik ortamda yayımlanması da dâhil olmak üzere tüm telif haklarını Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne devretmiş sayılır, yazarlara ayrıca telif ücreti ödenmez.

16. Dergide yayımlanan çalışmalarda ileri sürülen görüşlerden dolayı ortaya çıkabilecek tüm sorumluluk yazara aittir. Bu hususta, Fakülte herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlanması istenen yazıların, Word formatında yukarıda belirtilen yayım ilkelerine uygun olarak aşağıdaki e-posta adreslerine gönderilmesi gerekmektedir:

hukukdergisi@beykent.edu.tr

English

JOURNAL OF BEYKENT UNIVERSITY LAW FACULTY AUTHOR GUIDELINES

1. Journal of Beykent University Law Faculty (BÜHFD) is a double blind peer-reviewed journal published two issues per year, in June and December.

2. The works are about private law, public law and financial law. By sending the work, the author agrees that no other publications or submissions took place in another journal about the concerned work.

3. The main publication language of the journal is Turkish but other languages are welcomed as well.

4. Articles, legislation and jurisprudence evaluations, book reviews, translations and conference papers may be published in the journal. Editorial Board has the sole discretion to accept or reject the works submitted.

5. All necessary written permissions should be granted by the author/s or right owner/s of translated work and they are expected to be handed over to Editorial Board.

6. The authors should indicate their contact information (name, surname, title, institution, phone number, e-mail and ORCID no) on the work sent to the Editorial Board.

7. By sending an e-mail including the final version of the work, the author accepts that the final formatting of the work is done and the work is ready to be published. A newly submitted work is first examined by editorial staff. If the work is not in conformity with the scientific criteria or there appears to be numerous grammatical or formatting errors, the Editorial Board has the sole discretion to send the work back for review of the author.

8. Following the initial evaluation, the work is referred to two expert peers (having higher academic title than the author) on the subject in an anonymous way by removing the name of the author from the work. The author is immediately informed of the results of peer review. The work may be published, rejected or sent back to author for revision based on the reviews of the peers.

9. The information indicated below is to take place on the first page of the work: a. Title of the work should be at the top center in Turkish and in either English, German or French in black and capital letters. b. Author/s name/s is/are under the title of work at right, including the title of the author and followed by the asterisk indicating a footnote that mentions the institution, area of study, title and e-mail address of the author. c. An abstract of about 150 to 200 words is included in the work together with 5 key-words at most in two languages, one being Turkish the other being English, German or French.

10. The submission is to be made in Microsoft Word format, main text should be formatted as 12 point Times New Roman, 1.5 space line; footnotes should be formatted as 10 point Times New Roman and single space line on an A4 size paper with 4 cm margins from top and left and 3 cm margins from bottom and right.

11. Words in a foreign language are written in italic within the work.

12. The abbreviations should not be given as a list. The whole text or title to be abbreviated should first be written together with the abbreviation in parenthesis. Then the abbreviation can be used for the rest of the work.

13. At the bottom of the page, there should be a bibliography including sources used in alphabetical order according to the author’s name. The references within the text should take place as footnotes. Example: For books: Durmuş Tezcan ve diğ., İnsan Hakları El Kitabı, 4. B., Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011. For articles: Erol Çiçek, “İnsan Hakkı Olarak Çevre ve Çevre Hukukuna Hâkim Olan Bazı İlkeler”, TBB Dergisi, Sayı 103 (2012), p. 351-378. 14. The name and surname of the author, the name of the book in italic, edition number, the name of publisher, the place, the year of the publication, page number should be in that order for the references in footnotes. If the same source is referenced more than once, only surname and page number of the reference should be mentioned. The sources in foreign languages should also follow the same format. The references to web sites should include entire name of the web site and the last access date in parenthesis. Example: When you mention a work for the first time, the name of the author precedes. Sefa Reisoğlu, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2014. When you mention the same work afterwards, the surname of the author precedes. Reisoğlu, s. 89.

15. Journal of Beykent University Law Faculty is under no obligation whatsoever to pay a copyright royalty for the work including but not limited to online publication. 16. The author claims responsibility for the opinions expressed in the published works. The faculty accepts no responsibility whatsoever on that matter.

The works should be sent in Word format according to the abovementioned guidelines to the following e-mail address: hukukdergisi@beykent.edu.tr