Hukuk Fakültesi

YAYIN POLİTİKASI VE ETİK İLKELER

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (BÜHFD), bilimsel çalışmaların yayınlanması sürecinde uluslararası düzeyde kabul gören, açık erişimli olan ve COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından belirlenen uluslararası standartları[1] dikkate almaktadır. Bu çerçevede, kamu hukuku ve özel hukuk alanındaki bilimsel çalışmaların geliştirilmesini sağlamak üzere bağımsız ve tarafsız bir yayın politikası takip edilmektedir.

BÜHFD, 10.06.2021 tarih ve 2021/14 sayılı Senato Kararıyla yürürlüğe giren Beykent Üniversitesi Bilimsel Dergiler Yönergesi çerçevesinde hazırlanmaktadır.

Editör ve Yayın Kurulunun Sorumlulukları

Yayın Kurulu ve Editör;

-Bağımsızlık, tarafsızlık, dakiklik, çıkar çatışması, çift kör hakemli değerlendirme ve gizlilik ilkelerine uygun çalışmakla yükümlüdür.

-Makalenin dergiye gelişinden ret veya yayınlanma anına kadar geçen süreçten sorumludur.

-BÜHFD’de yayınlanması talep edilen makalelerin, Yayın İlkelerine uygun olup olmadığını inceler.

-Yayın İlkelerine uygun olan makaleleri, çift kör hakemli değerlendirme sistemiyle, makalenin konusunda uzman olan hakemlerin değerlendirmesine sunar. Makalelerin BÜHFD’de yayınlanması hakemler tarafından yayınlanabilir bulunmasına bağlıdır.

-Yazarlar ve hakemler arasındaki çıkar çatışmasını gözetir.

-Yazar ve hakemlerin bilgilerini birbirleri karşısında gizli tutar.

-Nezaketsiz ve bilimsel olmayan hakem değerlendirmelerini kabul etmez.

-BÜHFD’de akademik bütünlüğü sağlar ve düşünce özgürlüğünü destekler.

Hakemlerin Sorumlulukları

Hakemler;

-Reddetme hakkı, çıkar çatışması, tarafsızlık, dakiklik, çift kör hakemli değerlendirme ve gizlilik esasları çerçevesinde hareket eder.

-Makaledeki akademik yeterliliği dikkate alarak tarafsız biçimde değerlendirme yapar.

-Gizlilik ilkesi gereği çalışmayı değerlendirdikten sonra imha eder.

-Kişisel veya kurumsal çıkarıyla ilgili olan makaleleri değerlendirmeyi kabul etmez.

-Makul bir süre içinde makalenin değerlendirmesini tamamlayarak editöre ulaştırır.

Yazarların Sorumlulukları

Yazarlar;

-Çıkar çatışması, özgünlük, doğruluk, fikri mülkiyet hukuku ve çift kör hakemli değerlendirme esaslarına göre hareket eder.

-İntihal olarak nitelendirilebilecek davranışlardan kaçınmalıdır. İntihal içerdiği tespit edilen yayınlar BÜHFD’ye kabul edilmez.

-Cinsiyet, cinsel yönelim, ırk, inanç gibi aidiyet ve kimlikler üzerinden ayrımcı bir dil kullanmamalıdır.

-Kullandığı kaynaklara doğrudan kendisinin ulaştığını ve bu şekilde kullandığını taahhüt etmiş olur.

-Makalelerin içinde yer alan görüşler kendilerine aittir.

-Yayımlanmış bir makalesinde ciddi bir hata veya yanlışlık keşfedince, bu konuda dergi editörlüğüne vakit geçirmeksizin haber vermelidir.

-Makalesinin daha önce bir yerde yayınlamadığı ya da yayınlamak için göndermediğini taahhüt etmiş olur.